Forretningsbetingelser

Produkter og ydelser udbydes af

WePeople v. Tina Pakula
CVR.nr. 37074012

Adresse

Padborgvej 11, 4600 Køge

Kontakt

Skriv til tina@wepeople.dk eller ring 61311400

Aftalegrundlag

Forretningsbetingelserne udgør sammen med WePeoples tilbud det samlede aftalegrundlag.

Levering

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, online, som fysiske møder, kurser eller arrangementer.

Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser og events udviklet af WePeople, inklusiv digitalt materiale, tilhører WePeople v. Tina Pakula.

Ethvert købt eller udleveret produkt er personligt og du må derfor ikke udlåne, sælge eller forære det væk. Det er heller ikke tilladt at distribuere / offentliggøre produktet uden forudgående skriftlig aftale med WePeople v. Tina Pakula.

Betaling

Køber du direkte i webshoppen på www.wepeople.dk kan du betale med VisaDankort, VISA og Mastercard. Straks efter købet modtager du en e-mail med bekræftelse på dit køb. Hvis du har aftalt at betale i flere rater, og ønsker du at ændre betalingskortet, gøres det ved at klikke på det link, der står i den fremsendte faktura.

Alle øvrige køb, der aftales direkte med WePeople, betales i henhold til udstedt faktura med enten bankoverførsel eller MobilePay. Nærmere oplysninger fremgår af fakturaen.

Det er angivet ved alle priser, hvorvidt beløbet er inklusiv eller eksklusiv moms. Ved priser eksklusiv moms tillægges momsen ved fakturering.

Betalingsfrist er 14 arbejdsdage fra fakturadato.
Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges der renter på 5% af beløbet, indtil betaling sker.

Betaling for kurser skal ske senest 10 arbejdsdage før første kursusdag.

Transport, fortæring og ophold

Udover de angivne priser faktureres udgifter til transport og eventuel forplejning og ophold.

Medmindre andet aftales, opgøres kørsel uden for Storkøbenhavn efter statens takster for kilometergodtgørelse med tillæg af eventuel broafgift og/eller udlæg til færge, tog, fly eller taxa.

Omkostninger til hotelophold, forplejning og eventuelle andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave faktureres efter aftale.

Klippekort

 • Klippekort skal forudbetales og er gældende fra købsdatoen
 • Klippekortet er gyldigt i 12 måneder efter købsdatoen
 • Ikke brugte timer refunderes ikke (gælder kun erhvervs kunder)
 • Al kørsel i forbindelse med udførsel af opgaven / ydelsen medregnes som medgået tid i den samlede timeopgørelse

Varighed

Det gælder, at alle opgaver, rådgivnings- og coachingforløb, kurser og foredrag skal være afsluttet senest et år efter købet, medmindre andet specifikt aftales skriftligt.

Fortrydelsesret

Private forbrugere

Du har 14 arbejdsdage fra betalingstidspunktet, hvor du kan fortryde dit køb.

Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så tag kontakt via tina@wepeople.dk og du vil få alle pengene tilbage.

Hvis du fortryder køb af en workshop, et kursus eller et foredrag gælder det dog, at fortrydelsesretten ikke bruges senere end 15 arbejdsdage før afholdelse af workshoppen, kurset eller foredraget.

Ved køb af digitale produkter er der ingen fortrydelsesret, hvilket du giver samtykke til ved købet.

Erhvervs kunder

Du har 5 arbejdsdage fra betalingstidspunktet, hvor du kan fortryde dit køb.

Hvis du fortryder dit køb inden 5 dage, så tag kontakt via tina@wepeople.dk og du vil få alle pengene tilbage.

Hvis du fortryder køb af en workshop, et kursus eller et foredrag gælder det dog, at fortrydelsesretten ikke bruges senere end 15 arbejdsdage før afholdelse af workshoppen, kurset eller foredraget.

Ved køb af digitale produkter er der ingen fortrydelsesret, hvilket du giver samtykke til ved købet.

Aflysning

Ved kundens aflysning, uanset årsag, af workshops, kurser, foredrag, møder eller opgaver, faktureres som følger, medmindre andet specifikt aftales skriftligt:

 • Ved aflysning mindre end 20 arbejdsdage før afholdelse faktureres 50% af beløbet
 • Ved aflysning mindre end 10 arbejdsdage før afholdelse faktureres 100% af beløbet

Ved kundens aflysning på selve dagen af individuelle sessions, defineret som rådgivning, coaching eller terapibehandling, faktureres 100% af beløbet.

Ved ændring af en booket aftale, skal det aftales på forhånd.

Uanset om det gælder individuelle sessions eller workshops, kurser, foredrag, møder eller øvrige opgaver, forbeholder jeg mig ret til at aflyse uden kompensation ved sygdom, ved mindre end 4 tilmeldinger eller andre uforudsete hændelser. I tilfælde af aflysning vil jeg hurtigst muligt finde en ny dato, som passer for dig/jer.

Ansvar og forpligtelser

 • Jeg behandler alle oplysninger om kundeforhold eller personlige forhold som absolut fortrolige
 • Ved aftale om løsning af konsulentopgaver i virksomheder, stiller kunden og kundens medarbejdere alt relevant materiale til rådighed for WePeople
 • Jeg og eventuelle samarbejdspartnere kan på ingen måde gøres ansvarlig for indirekte tab som følge af mit/vores arbejde eller rådgivning. Ved direkte tab begrænses mit/vores ansvar til maksimalt at udgøre det fakturerede beløb for den enkelte opgave / ydelse
 • Jeg vil gøre mit yderste for at opnå de ønskede resultater, men jeg kan ikke garantere resultater

Umulighed eller Force Majeure

 • Hvis der opstår umulighed eller force majeure efter indgåelse af en aftale, som forhindrer én af parterne i at opfylde sine forpligtelser under aftalen, er den pågældende part ansvarsfri, såfremt det skyldes forhold uden for partens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, krig, terrorisme, brand, oprør, strejke, lockout eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion eller andre naturfænomener, samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes de ovennævnte forhold.
 • De rettigheder og forpligtelser, der tilkommer eller påhviler den part, der er ramt af umulighed eller force majeure, forlænges med en periode svarende til den periode, som force majeure-situationen har varet.
 • I tilfælde af en parts manglende opfyldelse af aftalen som følge af forhold nævnt ovenfor, er den anden part berettiget til at hæve aftalen, medmindre opfyldelse kan ske inden for en rimelig tid. Hvad der betragtes som rimelig tid, vil altid bero på en konkret vurdering.

Værneting

Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal søges løst ved forhandling med henblik på at løse uoverensstemmelserne mindeligt. Hvis der ikke er opnået en mindelig løsning senest 60 kalenderdage efter, at forhandlingerne er påbegyndt, kan hver part indbringe uoverensstemmelsen for de danske domstole.

Alternativ (Voldgift): Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal søges løst ved forhandling med henblik på at løse uoverensstemmelsen mindeligt. Hvis der ikke er opnået en mindelig løsning senest 45 kalenderdage efter, at forhandlingerne er påbegyndt, kan hver part indbringe uoverensstemmelsen for Voldgiftsinstituttet, hvor tvisten skal afgøres med endelig og bindende virkning efter Voldgiftsinstituttets regler. Voldgiftsinstituttet udpeger alle voldgiftsrettens medlemmer. Hvis tvisten vedrører et krav, der ikke overstiger DKK 1 million, skal tvisten afgøres efter forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet.